Att väcka minnen till liv:

Fyrtio år med Korsnäs Hembygdsförening r.f.

 

Utgiven av Korsnäs Hembygdsförening r.f. 2005

85 sidor
ISBN 951-91-8922-2

 

Korsnäs Hembygdsförening vill med boken "Att väcka minnen till liv" lyfta fram de insatser, som hembygdsvänner under ett flertal årtionden gjort för förenings- och museiverksamheten i Korsnäs. Under de två senaste årtiondena har aktiviteterna stadigt vuxit. Den unika Korsnäströjan har länge stått i fokus och har därför fått ett fylligt avsnitt. Berättarkvällar och hantverksdagar för barn har på senare tid kommit med i museiverksamheten och presenteras även de.

 

 

Innehåll

Inga–Britt Mannfolk: Förord

Rolf Nummelin:
    Glimtar ur Korsnäs Hembygdsförenings historia


Veteranerna

Birgitta Holm–Finne:
    Helge Holm – lärare, idealist och inspiratör

Ulrika Lindholm & Caroline Åbacka:
    Sven Söderling – hembygdsentusiast
    Ur Sven Skrifvares naturbetraktelser

Carita Nyström:
    Vid köksbordet föds idéerna
    Ett samtal med Joel och Verna Lenlund


Inga–Britt Mannfolk:
    Hembygdsmuseets skattkammare – textilrummet

Carita Nyström:
    Händer som berättar – nya verksamhetsformer

Cristina Mannfolk:
    SKYL – Vårt kulturarv

Styrelsemedlemmar, ordinarie och suppleanter, 1950–2005

 

 

Förord

Korsnäs hembygdsförening firar sommaren 2005 40-årsjubileum och ger ut en historik över föreningens verksamhet och hembygdsarbete. Styrelsen tillsatte därför en arbetsgrupp med uppgift att planera och färdigställa arbetet.

I arbetet har ingått forskning i föreningens eget arkiv och i lokalhistoriska arkivet, intervjuer med personer, som varit aktiva i föreningens tidigare skeden samt insamling av fotografier och pressmaterial. Ovärderliga insatser har gjorts, som vi gärna vill lyfta fram.

Enligt föreningens stadgar har hembygdsföreningen som uppgift att fördjupa kärleken och hängivenheten för hembygden, skydda för bygden kulturhistoriskt värdefulla byggnader, miljöer och föremål samt hos befolkningen väcka intresse för bygdens forntid och särart.

Under de decennier som gått har hembygdsföreningen fått en alltmer utåtriktad inriktning med tonvikt på att göra också de uppväxande generationerna delaktiga av äldre generationers liv och hantverkskunnade. I synnerhet de vackra och värdefulla korsnästextilerna med Korsnäströjan i fokus har uppmärksammats. Samarbete med skolorna i Korsnäs har varit en vital del av föreningens och museets verksamhet alltsedan 1970-talet. Hantverksdagen för barn och berättarkvällar har bidragit till att intresset för hembygdsarbetet ökat. SKYL-projektet gav prov på den talkoanda som fortfarande råder i bygden. Projektet möjliggjorde en upsnyggning av hela museiområdet och det intilliggande skogsområdet.

Korsnäs hembygdsförening vill genom jubileet och historiken ge en varaktig bild av föreningens historia, både för dem som i dag är aktiva men också för kommande generationer korsnäsbor. Tanken är att ge historiken en sådan utformning, att den kan brukas även i undervisningen i skolor i nejden.

Historiken utges av Korsnäs hembygdsförening r.f. med stöd av medel från Svenska Folkskolans Vänner och Svensk-Österbottniska Samfundet.

 

Korsnäs i juni 2005

Inga-Britt Mannfolk
Ordförande